Preskočiť na obsah

Zásady ochrany osobných údajov

www.delt-jays.sk


Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Mgr. Peter Mlčoch  Delt-Jays, so sídlom Čsl.armády 1507/99, 90845 Gbely, IČO: 48 207 471, zapísaná v živnostenskom registry, Okresného úradu Senica OU-SE-OZP-2015/006356-2 pod číslom 240-24414 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), ku ktorému dochádza prostredníctvom webovej stánky www.delt-jays.sk a nadväzujúcich profilov na sociálnych sieťach a komunikačných kanáloch Prevádzkovateľa.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese Mgr. Peter Mlčoch  Delt-Jays, Čsl. armády 1507/99, 908 45 Gbely alebo e-mailom na e-mailovú adresu delt-jays@delt-jays.sk

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ prostredníctvom webovej stránky alebo profilov na sociálnych sieťach priamo od Vás, v prípade ak mu ich samy poskytnete. Poskytnutie osobných údajov na všetky nižšie osobné účely je dobrovoľné.

INFORMÁCIE K SPRACOVATEĽSKÝM OPERÁCIÁM (kategórie osobných údajov, účely spracúvania, právne základy a doby uchovávania)

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou minimalizácie čo znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny a odôvodnený účel spracúvania potrebné.Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, aj so stanoveným právnym základom a dobou uchovávania, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

Účel spracúvania Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, správy na sociálnych sieťach, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na správy z kontaktného formulára, e-mailovej komunikácie alebo správy prijaté inou formou pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, zlepšenie kvality poskytovania služieb a získavanie novej klientely a tiež na vybavovaní požiadaviek klientov a potenciálnych klientov
Kategórie osobných údajov E-mailová adresa, tel. číslo, iné údaje uvedené v správe, meno a priezvisko (nepovinné)
Doba uchovávania 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr

 

Účel spracúvania Vyhotovovanie fotografií a audiovizuálnych záznamov dotknutých osôb (osoby v rámci spoločnosti a spolupracujúce osoby) a ich zverejňovanie spolu s inými osobnými údajmi na webovej stránke Prevádzkovateľa a na iných propagačných materiáloch a online komunikačných kanáloch pri prezentačnej a obchodnej činnosti Prevádzkovateľa
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby
Kategórie osobných údajov Fotografia, podobizne osoby a prejavy jej osobnej povahy, titul, meno, priezvisko, údaj o pracovnej pozícií
Doba uchovávania 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

Účel spracúvania Vyhotovovanie fotografií a audiovizuálnych záznamov dotknutých osôb (osoby mimo spoločnosti) a ich zverejňovanie na webovej stránke Prevádzkovateľa a na profiloch na sociálnych sieťach
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby
Kategórie osobných údajov Fotografia, podobizne osoby a prejavy jej osobnej povahy a meno
Doba uchovávania 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

 
Účel spracúvania Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, správy na sociálnych sieťach, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na správy z kontaktného formulára, e-mailovej komunikácie alebo správy prijaté inou formou pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, zlepšenie kvality poskytovania služieb a získavanie novej klientely a tiež na vybavovaní požiadaviek klientov a potenciálnych klientov
Kategórie osobných údajov E-mailová adresa, tel. číslo, iné údaje uvedené v správe, meno a priezvisko (nepovinné)
Doba uchovávania 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr

 

 

Účel spracúvania Vyhotovovanie fotografií a audiovizuálnych záznamov dotknutých osôb (osoby v rámci spoločnosti a spolupracujúce osoby) a ich zverejňovanie spolu s inými osobnými údajmi na webovej stránke Prevádzkovateľa a na iných propagačných materiáloch a online komunikačných kanáloch pri prezentačnej a obchodnej činnosti Prevádzkovateľa
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby
Kategórie osobných údajov Fotografia, podobizne osoby a prejavy jej osobnej povahy, titul, meno, priezvisko, údaj o pracovnej pozícií
Doba uchovávania 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
 
Účel spracúvania Vyhotovovanie fotografií a audiovizuálnych záznamov dotknutých osôb (osoby mimo spoločnosti) a ich zverejňovanie na webovej stránke Prevádzkovateľa a na profiloch na sociálnych sieťach
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby
Kategórie osobných údajov Fotografia, podobizne osoby a prejavy jej osobnej povahy a meno
Doba uchovávania 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

 

Účel spracúvania Organizovanie súťaží pre verejnosť a zverejnenie výhercov na webovej stránke a profiloch Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby
Kategórie osobných údajov Meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktné údaje, iné osobné údaje v zmysle štatútu (podmienok) súťaže
Doba uchovávania Počas trvania súťaže a pri zverejnených výhercoch 1 rok odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

 

Účel spracúvania Priamy marketing – bývalí a súčasní zákazníci (klientský newsletter)
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v potrebe Prevádzkovateľa informovať svojich klientov o aktuálnych službách Prevádzkovateľa
Kategórie osobných údajov E-mailová adresa, meno, priezvisko, príslušnosť k spoločnosti klienta
Doba uchovávania 3 roky odo dňa poskytnutia služby alebo do odhlásenia sa z odberu newslettru

 

Účel spracúvania Zverejňovanie referencií klientov o spokojnosti so službami Prevádzkovateľa na webovej stránke Prevádzkovateľa pri jeho prezentačnej činnosti
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby
Kategórie osobných údajov Meno, iný osobný údajov uvedený v referencií v zmysle udeleného súhlasu
Doba uchovávania 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

 

Účel spracúvania Spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy Prevádzkovateľa (prostredníctvom súborov cookies)
Právny základ Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby
Kategórie osobných údajov Údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a o preferenciách v online prostredí
Doba uchovávania 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

KOMU PREVÁDZKOVATEĽ POSKYTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní ako aj orgánom dozoru a dohľadu (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcií) (tretie strany).

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

  • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb) (Websupport s. r. o.),
  • spolupracujúce fyzické osoby – podnikatelia alebo iné subjekty (obchodná spoločnosť), ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi svoje služby.

K príjemcom Vašich osobných údajov tiež patrí aj prevádzkovateľ sociálnych sietí Facebook a INSTAGRAM, v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach, zapojíte sa do súťaže pre verejnosť organizovanej Prevádzkovateľom na sociálnych sieťach alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie alebo audiovizuálneho záznamu na webovej stránke a/alebo sociálnych sieťach pri prezentačnej činnosti. Uvedená spoločnosť vystupuje pri spracúvaní osobných údajov v postavení spoločného prevádzkovateľa s Prevádzkovateľom a spracúvanie osobných údajov sa v tomto prípade riadi dohodou spoločných prevádzkovateľov v zmysle čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej je kontaktným miestom Prevádzkovateľ.

 

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Vaše práva
Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
PRÁVO NAMIETAŤ
Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.
 
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov. Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS
Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.
Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate. Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Vaše práva uvedené v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v úvode tohto dokumentu.

PLATNOSŤ

Táto aktualizovaná verzia Zásad je platná a účinná od 01.01.2020. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.